اطلاعات حسابداری بها برای مدیران طراحی شده است. از آنجاکه مدیران تصمیمات را فقط برای سازمان خودشان اتخاذ میکنند، هیچ نیازی به این اطلاعات به‌صورت قابل‌مقایسه با اطلاعات مشابه سایر سازمانها وجود ندارد. در عوض، معیار مهم این است که این اطلاعات باید برای تصمیماتی که مدیران در یک محیط خاص کسب و کار از جمله ایجاد راهبرد عملیاتی میگیرند، مرتبط باشند. از اطلاعات حسابداری بها به‌طور معمول در اطلاعات حسابداری مالی استفاده میشود، اما ابتدا ما روی استفاده آنها توسط مدیران برای تصمیم‌گیری تاکید میکنیم. حسابدارانی که اطلاعات حسابداری بها را رسیدگی میکنند با ارائه اطلاعات خوب به مدیرانی که تصمیم‌گیرنده هستند ارزش افزوده ایجاد میکنند. بدون در نظر گرفتن اینکه سازمان یک شرکت تولیدی، یک بانک، یک سازمان غیرانتفاعی، یک سازمان دولتی، یا حتی یک مدرسه باشد، متعاقب تصمیم‌های بهتر، بهبود عملکرد حاصل خواهد شد. سامانه حسابداری بها حاصل تصمیم‌گیریهای مدیران یک سازمان و محیطی است که آنها میسازند.
حسابداری بها به‌عنوان فرایند گردآوری، تجزیه و تحلیل، تلخیص و ارزیابی دوره‌های مختلف عملیاتی شامل هزینه‌ها و مشاوره مدیریت در مناسب‌ترین دوره عملکرد براساس صرفه‌جویی در هزینه و توانایی مدیریت درنظرگرفته میشود.
سازمانها و مدیران اغلب اوقات علاقه‌مند و نگران هزینه‌ها هستند. کنترل هزینه‌های گذشته، حال، و آینده بخشی از وظیفه همه مدیران در یک شرکت است. در شرکتهایی که سعی میکنند سوددهی داشته باشند، کنترل هزینه‌ها به‌طور مستقیم تاثیرگذار است. دانستن هزینه‌های محصولات برای تصمیم‌گیری در مورد قیمت و ترکیب تخصیص محصولات و خدمات ضروری است.
سامانه‌های حسابداری بها میتواند منابع مهمی از اطلاعات برای مدیران یک شرکت باشد. به همین دلیل، مدیران قوت و ضعفهای سامانه‌هایی حسابداری بها را درک میکنند، و در ارزیابی و تکامل سامانه‌های اندازه‌گیری و اداره بها مشارکت میکنند. برخلاف سامانه‌های حسابداری که به ارائه گزارشهای مالی دوره‌ای کمک میکنند، سامانه‌ها و گزارشهای حسابداری بها موضوع قوانین و استانداردهایی مانند اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری نیستند. در نتیجه، طیف گسترده‌ای از سامانه‌های حسابداری بها در شرکتهای مختلف و گاهی حتی در بخشهای مختلف یک شرکت یا سازمان وجود دارد.
فهرست زیر رویکردهای مختلف حسابداری بها است:

·         حسابداری بهای استاندارد شده یا استاندارد
·         حسابداری ناب
·         بهایابی مبتنی بر فعالیت
·         حسابداری مصرف منابع
·         حسابداری ارزش افزوده
·         بهایابی نهایی/تجزیه و تحلیل هزینه-حجم-سود
عناصر سنتی بها اینها هستند:

·         مواد خام
·         کار
·         هزینه‌های غیرمستقیم/سربار

خاستگاهها
از حسابداری بها مدت مدیدی است که برای کمک به مدیران در درک هزینه‌های اداره یک کسب و کار استفاده میشود. حسابداری بهای نوین از دوران انقلاب صنعتی سرچشمه میگیرد، هنگامیکه پیچیدگی‌های اداره یک کسب و کار در م