حسابداری مدیریت
 حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند‌‍.
در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی  این خصوصیات را دارند :
 •  در درجه اول نگاه رو به جلو دارند ، بجای تاریخی.
 •  برای پشتیبانی از تصمیم گیری به طور کلی مبتنی بر مدل با درجه ای از انتزاع هستند ، به جای مبتنی بودن بر مورد.
 •  برای استفاده در سازمان طراحی شده و درنظر گرفته شده اند ، بجای اینکه برای استفاده ذی نفعان، بستانکاران، و قانونگذار در نظر گرفته شده باشد
 •  معمولاً محرمانه بوده
 •  و توسط مدیران استفاده میشود تا گزارشگری عمومی
 •  با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه میشود، و اغلب توسط سامانه های اطلاعات مدیریت استفاده میشود، نه با ارجاع به استانداردهای عمومی حسابداری مالی
 تعریف  
به گفته انجمن حسابداران خبره مدیریت (سی  آی ام  ای)، حسابداری مدیریت "فرایند تعریف، اندازه گیری، تجمیع، تجزیه و تحلیل، مهیاسازی ، تفسیر و تبادل اطلاعات مورد استفاده مدیریت جهت برنامه ریزی، ارزیابی و کنترل یک واحد تجاری و جهت اطمینان از استفاده مناسب و پاسخگویی به منابع شان میباشد. حسابداری مدیریت همچنین تهیه گزارشهای مالی را نیز برای گروههای غیرمدیریتی مانند ذی نفعان، بستانکاران، سازمانهای قانون  گذار و مراجع مالیاتی را شامل میشود" (اصطالحات رسمی سی  آی ام
ای) مؤسسه حسابداران مدیریت (آی ام  ای) نیز  اخیراً تعریفش را به این صورت تغییر داده است: "حسابداری مدیریت یک تخصص است که مشارکت در تصمیم  سازی مدیریت، تدوین سامانه  های برنامه ریزی و عملکرد مدیریت، و ارائه تجربه و تخصص در گزارشگری مالی و کنترل برای کمک به مدیریت در تدوین و پیاده سازی راهبرد یک سازمان  را در بردارد ."‌‍
 
موسسه حسابداران رسمی آمریکا (ای  آی  سی  پی ای) بیان داشته است که حسابداری مدیریت در عمل به گسترش در سه حوزه زیر می  انجامد:
مدیریت راهبردی –  ارتقای  نقش حسابدار مدیریت به عنوان یک شریک راهبردی در سازمان
مدیریت عملکرد –  توسعه عملکرد تصمیم گیری کسب و کار و مدیریت عملکرد سازمان
مدیریت ریسک –  مشارکت در چارچوب  ها و شیوه  ها برای شناسایی، اندازه گیری، مدیریت و گزارشگری ریسکها و دستیابی به اهداف سازمان 
موسسه حسابداری خبره مدیریت (آی  سی ام  ای)، بیان می  دارد "یک حسابدار مدیریت دانش و مهارت حرفه ای خود را در تهیه و ارائه اطلاعات مالی و سایر تصمیمها به روشی بکار میگیرد که برای مدیریت در تدوین سیاستها و در برنامه  ریزی و کنترل عملیات  مورد تعهدش  یاری رسان باشد". بنابراین به حسابداران مدیریت در بین حسابداران به  عنوان "ارزش آفرینان" نگاه میشود. آنها بیشتر عالقه دارند به جلو نگاه کنند و تصمیماتی بگیرند که آینده سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد، تا به ثبت تاریخی و رعایت (حفظ امتیاز) جنبه  های حرفه ای. بنابراین دانش و تجربه حسابداری مدیریت میتواند از زمینه ها و کارکردهای درون یک سازمان به دست بیاید، مانند مدیریت اطلاعات، خزانه  داری، حسابرسی کارایی، بازاریابی، ارزشیابی، قیمت
گذاری، تدارکات و غیره
 
تعریف آیفک از مدیریت مالی سازمانی از سه حوزه گسترده استقبال میکند: حسابداری بها، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی و پشتیبانی از تصمیمگیری الیوحق چاپ و نشر ج 9002 کمیته حسابداران حرفه ای در کسب و کار. راهنمای عملی خوب بین المللی: ارزیابی و بهبود بهایابی در سازمانها صفحه 7 .
فدراسیون بین‌‍المللی حسابداران (آیفک) نقشها و حوزه عمل حسابداران حرفه ای در کسب و کار (حسابداران مدیریت) را در نشریه شایسته و همه  کاره چنین به  تصویر میکشد: چگونه حسابداران حرفه ای در کسب و کار موفقیت پایدار سازمانی را میرانند.
 
شیوه های سنتی در مقابل نوآورانه 
در حوزه حسابداری مدیریت اغلب یک تعداد نامحدودی از ابزار،  روش ها، فنون و روالهای شناور در اطراف وجود دارد .‌‍
تمایز بین شیوه های سنتی و نوآورانه را شاید بتوان با جدول زمانی تصویری روش های بهایابی مدیریتی ارائه شده در همرایزنی سا لیانه 2011 موسسه حسابداران مدیریت به بهترین نحو نشان داده شود .
 
جدول زمانی بهایابی مدیریتی ارائه شده در همرایزنی سالیانه آی ام‌‍آ – نشست 7 سپتامبر 2011 چارچوب نظری بهایابی مدیریتی (اورالندو، اف ال) با اجازه نویسنده آ، وان در مروی استفاده شده حق نسخه برداری 2011 همه حقوق محفوظ است.
بهایابی استاندارد سنتی (تی  اس سی)، که در حسابداری بهای قدیمی دهه 1920 استفاده می شد ه ، امروزه نیز روش اصلی در حسابداری مدیریت محسوب میشود چون برای گزارشگری صورتهای مالی برای ارزشیابی اقلام ردیفهای صورت سود و زیان و ترازنا مه از قبیل بهای کالای فروخته  شده (سی  اوجی اس) و ارزشیابی موجودی کالا بکار میرود. بهایابی استاندارد سنتی باید با اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری ( گپ آمریکا) منطبق باشد و به جای ارائه راهکارهایی برای حسابداران مدیریت خود را بیشتر با الزامات حسابداری مالی تطابق دهد. روشهای سنتی‌‍خود را به تعریف رفتار هزینه فقط در شرایط وجود حجم تولید یا فروش محدود میکنند .
در اواخر دهه 1980 ، شاغلین و اساتید حسابداری به  شدت مورد انتقاد بودند که شیوه‌های حسابداری مدیریت (و، حتی بیشتر از آن، برنامه درسی تدریسی به دانشجویان حسابداری) با وجود تغییرات بنیادی در محیط کسب و کار، آخرین بار کمی بیش از 00  سال گذشته تغییر کرده اند. در سال 1993 ، بیانیه شماره 4 هیات تغییر آموزش حسابداری ، اعضای هیئت علمی را به پایین آمدنشان از برج عاج خود فرا خواند و توصیه کرد  دانش شان را در مورد شیوه واقعی حسابداری در محل کار گسترش دهند. موسسه های حرفه ای حسابداری، که شاید ترس از این داشتند که وجود حسابداران مدیریت به  طور فزاینده  ای در سازمانهای کسب و کار بیهوده به نظر برسد، و متعاقباً منابع قابل  توجهی را برای توسعه مهارتهای خالقانه تر برای حسابداران مدیریت اختصاص دادند  تحلیل واریانس یا وردایی، یک رویکرد نظام  مند برای مقایسه هزینه  های واقعی و بودجه شده مواد مستقیم و دستمزد استفاده شده در طول یک دوره تولید است. در حالیکه برخی از اشکال تحلیل وردایی هنوز توسط بسیاری از شرکتهای تولیدی استفاده میشود، در حال حاضر گرایش به استفاده از آن به صورت ترکیبی با فنون نوآورانه  ای مانند تحلیل بهای چرخه عمر و بهایابی مبتنی بر فعالیت متمایل شده، که با جنبه های خاص مورد .انتظار محیط کسب و کار تجاری نوین طراحی میشود از آنجا که تغییرات کوچک برای ط راحی محصول میتواند منجر به صرفه‌‍جویی قابل توجهی در بهای تولید محصوالت شود، بهایابی چرخه عمر به رسمیت میشناسد که توانایی مدیران جهت تاثیرگذاری بر بهای تولید یک محصول زمانی در بیشترین حد خود قرار دارد که این محصول هنوز در مرحله تولید چرخه عمر خود قرار دارد (به عنوان مثال، پیش از اینکه طراحی نهایی شود و تولید شروع شود ).
بهایابی مبتنی بر فعالیت (ای  بی  سی) به  رسمیت می شناسد که، در کارخانه  های مدرن، بسیاری از هزینه های تولید با میزان "فعالیت" تعیین میشود (به ع نوان مثال، تعداد انجام تولید در هر ماه، و میزان زمان غیرفعال تجهیزات تولید) و بنابراین کلید کنترل موثر بها بهینه  سازی بهره وری این فعالیتها میباشد. بهایابی چرخه عمر و بهایابی مبتنی بر فعالیت هر دو تصدیق میکنند که، در یک کارخانه مدرن نمونه، اجتناب از رویدا دهای مخل (مانند خرابی ماشین  آلات و شکست  های کنترل کیفیت) از اهمیت به مراتب بیشتری از (برای مثال) کاهش هزینه های .مواد اولیه برخوردار است همچنین بهایابی مبتنی بر فعالیت در زمان ارائه یک خدمت یا تولید یک جزء محصول از اهمیت دستمزد مستقیم به‌‍عنوان عامل هزینه ک استه و به  جای فعالیتها بر عوامل هزینه زا متمرکز میشود‌‍.
دیگر روشی که میتوان به آن برای ایآلات متحده به عنوان یک نوآوری نگاه کرد روش آلمانی گنزپلن  کاستن  ریچنانگ  (جی  پی کا) است. هرچند از اجرای آن در اروپا بیش از 00  سال می گذرد، ولی نه به جی  پی کا  و نه به درمان مناسب "ظرفیت بلاستفاده" به طور گسترده در ایآلات متحده عمل نشده . بنابراین جی‌‍
پی  کا و مفهوم ظرفیت بلاستفاده به آرامی در حال به رسمیت شناخته شدن در آمریکا بوده، و "میتواند به راحتی ' توسط استانداردهای ایآلات متحده 'پیشرفته '  محسوب شود ".
 امروزه یکی از شیوه  های خالقانه تر در دسترس، حسابداری مصرف منابع (آرسی  ای) است. آرسی ای توسط اتحادیه بین  المللی حسابداران (آیفک) به عنوان یک "رویکرد پیچیده در سطوح بالاتر از زنجیره فنون بهایابی" به رسمیت شناخته شده است چون توانایی استخراج  هزینه  ها را به  صورت مستقیم از داده های منابع عملیاتی یا قرنطینه و اندازه  گیری هزینه  های ظرفیت بلاستفاده فراهم میکند. آرسی ای با درنظر گرفتن بهترین ویژگیهای رویکرد حسابداری مدیریت گنزپلن  کاستن  ریچنانگ  (جی  پی  کا) و ترکیب آن با کاربرد عوامل هزینه مبتنی برفعالیت در هنگام نیاز، مانند آنهایی که در بهایابی مبتنی بر فعالیت استفاده شده، حاصل میشود. با رویکرد آرسی ای، منابع و هزینه  های آنها به عنوان "مبنایی برای تقویت مدل سازی بها و پشتیبانی از تصمیم گیری مدیریتی در نظر گرفته میشود، به این دلیل که هزینه  ها و درآمدهای یک سازمان همه تابعی از منابع و ظرفیتهای منحصربفردی است که ."آنها را تولید میکند

 
 نقش درون شرکتی
امروزه همگام با سایر نقشها در شرکت، حسابداران مدیریت یک ارتباط گزارشگری دوگانه دارند. به‌‍
عنوان یک شریک تجاری راهبردی و ارائه دهنده اطلاعات مالی و عملیاتی مبنای  تصمیم  گیری، حسابداران مدیریت مسؤول مدیریت گروه کسب و کار و در عین حال مکلف به گزارشگری ارتباطها و مسؤولیتها به سازمان مالی شرکت نیز هستند .
از فعالیتهای ارائه شده توسط حسابداران مدیریت، پیش بینی و برنامه ریزی، انجام تحلیلهای وردایی، و بررسی و نظارت بر هزینه  های ذاتی در کسب و کا ر فعالیتهایی هستند که پاسخگویی دوگانه را برای هر دوی گروه مالی و تیم کسب و کار ایجاب میکند . نمونه‌هایی از وظایفی که در آنها پاسخگویی به تیم کسب و کار میتواند بیشتر از بخش مالی شرکت تداعی داشته باشد، توسعه  و تدوین  بهایابی جدید محصول، تحقیق در عملیات، سنجه  ای محرک کسب و کار، ارزیابی متوازن مدیریت فروش، و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری هستند. در مقابل، تهیه گزارشهای مالی خاص، انطباق داده  های مالی با سامانه های منبع، و گزارشگری ریسک و مقررات از آنجا که با جمع  آوری برخی اطلاعات مالی از همه بخشهای شرکت حاصل میشوند، بیشتر برای گروه مالی شرکت کاربرد دارند‌‍
در شرکتهایی که بیشتر سودشان را از اطلاعات اقتصادی حاصل میکنند، مانند بانک ها، صنعت چاپ و نشر، شرکتهای مخابراتی و پیمانکاران دفاعی، هزینه  های آی  تی منبع قابل  توجهی از مخارج غیرقابل کنترل هستند، که از حیث مقدار اغلب ب زرگترین هزینه شرکت پس از مجموع هزینه  های جبران کار و هزینه های مربوط به تملک دارایی هستند. یک کارکرد حسابداری مدیریت در چنین سازمانهایی همکاری نزدیک با بخش آی تی برای ارائه شفاف هزینه فن  آوری اطلاعات است  
با توجه به موارد فوق، یک نمای گسترده از پیشرفت مسی ر شغلی حسابداری و مالی این است که حسابداری مالی یک سکوی پرتاب برای حسابداری مدیریت است. مطابق با مفهوم ایجاد ارزش، حسابداران مدیریت به تحریک .موفقیت کسب و کار کمک میکنند در حالیکه حسابداری مالی بیشتر یک مجاهدت رعایتی و تاریخی است
 
دیدگاه جایگزین‌‍
یک دیدگاه جایگزین نسبت به حسابداری مدیریت که بسیار به ندرت مطرح میشود این است که خنثی یا دارای اثر خوش خیم در سازمان نیست، بلکه یک سازوکار برای کنترل مدیریت از طریق نظارت است. این دیدگاه موقعیت حسابداری مدیریت را به  خصوص در چارچوب نظریه کنترل مدیریت نشان م یدهد. به بیان دیگر، اطلاعات حسابداری مدیریت ساز و کاری هستند که میتواند توسط مدیران به  عنوان وسیله ای برای بازنگری کلی .در ساختار داخلی سازمان جهت تسهیل در کارکردهای کنترلیشان درون یک سازمان مورد استفاده قرار گیرند

 
 روش شناسی های خاص
بهایابی مبتنی بر فعالیت (ای بی سی)
بهایابی مبتنی بر فعالیت برای اولین بار به روشنی در سال 1987 توسط رابرت اس. کاپالن و دابلیو. برانس به  عنوان فصلی در کتابشان به نام "حسابداری و مدیریت: از منظر مطالعه میدانی" تعریف شد. آنها در ابتدا روی صنعت تولید متمرکز شدند که در آن افزایش بهبود در بهره  وری و فن  آوری نسبت هزینه های مستقیم دستمزد و سربار را کاهش، اما نسبت هزینه های غیرمستقیم را افزایش داده بود. برای مثال، افزایش خودکارسازی دستمزد که یک هزینه مستقیم بود را کاهش، ولی استهالک را که یک هزینه غ یرمستقیم بود، افزایش داده بود
 
گنزپلن کاستن ریچنانگ (جی پی کا)
گنزپلن  کاستن  ریچنانگ یک روش شناسی بهایابی آلمانی است، که در اواخر دهه 1940 و 1950 توسعه یافته، و جهت ارائه یک برنامه منسجم و دقیق از نحوه محاسبه هزینه های مدیریتی و تسهیم آنها به یک محصول یا خدمت طراحی شد. عبارت گنزپلن  کاستن  ریچنانگ، که به آن اغلب به  صورت جی  پی کا اشاره میشود، به بهترین نحو ب ه صورت حسابداری بهای برنامه  ریزی  شده مدیریتی  یا حسابداری و برنامه  ریزی تحلیلی انعطاف پذیر بها ترجمه شده است‌‍.
خاستگاه نظری و عملی جی  پی کا به هانس گئورگ پالوت، یک مهندس خودرو و  ولف گانگ کیلگر، یک دانشگاهی برمیگردد، که با هدف دوجانبه شناسایی و ارائه یک روش شناسی پایدار جهت اصالح و ارتقای اطلاعات حسابداری بها روی آن کار میکردند. جی  پی کا در کتابهای درسی حسابداری بهای آلمانی "بهایابی قابل انعطاف " و " تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر "  منتشر شد، و امروزه در دانشگاههای آلمانی زبان تدریس میشود.
 
حسابداری ناب (حسابداری برای سازمان ناب)
در اواسط تا اواخر دهه 1990  کتب مختلفی درباره حسابداری در سازمان ناب (شرکتهای در حال پیاده سازی عناصر سامانه تولید تویوتا) نوشته شده بود. عبارت حسابداری ناب طی این دوره نام گذاری شد. این کتابها مجادله داشتند که روشهای حسابداری سنتی برای تولید انبوه مناسب تر هستند و تجربیات کسب و کار در تولید و خدمات سر - وقتی را پشتیبانی نمیکنند یا به  خوبی اندازه گیری نمیکنند. این جنبش در اجالس سران حسابداری ناب 2005  در دیربورن ، میشیگان، ایآلات متحده به یک نقطه اوج رسید. 320 تن حضور داشتند و .محاسن یک رویکرد جدید برای حسابداری در سازمان ناب را مورد بحث گذاشتند 520 تن نیز در دومین همایش سالانه در 2006 حضور داشتند.
 
حسابداری مصرف منابع (آرسی  ای)
حسابداری مصرف منابع (آرسی  ای) به طو ر رسمی به  عنوان یک رویکرد حسابداری مدیریت پویا، به طورکامل یکپارچه، مبتنی بر اصول، و جامع تعریف میشود که مدیران را به اطلاعات پشتیبان تصمیم  گیری برای بهینه سازی سازمانی تجهیز میکند. آرسی  ای به عنوان یک رویکرد حسابداری مدیریت در حدود سال 2000  پدیدار شد و پس از آن در سی  ای ام - آی ائتالف بین  المللی تولید پیشرفته، در گروه مدافع آرسی ای بخش مدیریت بها در دسامبر 2001 تدوین شد
 
حسابداری ارزش  افزوده  
مهم  ترین جهت  گیری اخیر در حسابداری مدیریتی حسابداری ارزش  افزوده است. که وابستگی فرایندهای تولید .نوین را به رسمیت میشناسد و برای هر محصول، مشتری یا تامین‌‍کننده، ابزاریست برای اندازه گیری سهم هر واحد از منابع محدود.
 
قیمتگذاری انتقالی
حسابداری مدیریت یک نظام کاربردی مورد استفاده در صنایع مختلف است و کارکردها و اصول خاص به دنبال آن میتواند بست ه به نوع صنعت متفاوت باشد. اصول حسابداری مدیریت در بانکداری تخصصی است اما برخی از مفاهیم بنیادی را دارد که در صنایع تولیدمحور یا خدمت محور مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال، قیمت  گذاری انتقالی یک مفهوم مورد استفاده در تولید است اما در بانکداری هم کاربرد دارد. و یک اصل بنیادی است که در تسهیم ارزش و تخصیص درآمد به واحدهای مختلف کسب و کار استفاده میشود. اساساً قیمت  گذاری انتقالی در بانکداری روش تخصیص ریسک نرخ بهره بانکی به منابع و مصارف مختلف مالی سازمان است. بنابراین، بخش خزانه داری شرکتی بانک وقتی به مشتریانشان وام میدهند هزینه  های تامین مالی را برای استفاده واحدهای کسب و کار از منابع بانکی به آنها تخصیص میدهند. بخش خزانه داری همچنین بستانکاری تامین مالی را به واحدهای تجاری که سپرده  های (منابع) بانکی را برای بانک به ارمغان می  آورند نیز تخصیص میده د. با وجودی که این فرایند قیمت  گذاری انتقال وجوه در درجه اول برای وامها و پس  اندازها ی واحدهای مختلف بانکی کاربرد دارد، ولی  برای همه داراییها و بدهیهای بخش کسب و کار بکار برده میشود. هنگامی که قیمت  گذاری ان تقالی بکار گرفته میشود و هر ثبت یا تعدیل حسابداری مدیریت دیگری به دفتر کل ارسال میشود (که معمولاً حسابهای یادداشت هستند و در نتایج ثبتهای قانونی شامل نمیشوند)، واحدهای کسب و کار قادرخواهند بود نتایج مالی بخش  بندی شده را که هم توسط کاربران داخلی و هم بیرونی برای ارزیابی عملکرد .استفاده میشوند، تولید کنند.

 
 منابع و یادگیری‌‍ مستمر 
ر اه های مختلفی برای حفظ و استمرار  ایجاد  مبنای دانش یک نفر در زمینه حسابداری مدیریت .وجود دارد حسابداران مدیریت خبره (سی ام‌‍ ای  اس) باید ساعتهای آموزشی مستمری را هر ساله ، مانند یک حس ا بدار خبره عمومی  بگذرانند . یک شرکت نیز میتواند مفاد تحقیقاتی و آموزشی را برای استفاده در کتابخانه شرکت خود داشته باشد. و این در شرکتهای "فورچون 500 " که منابعی برای تامین‌‍مالی توسعه این نوع رسانه های آموزشی دارند شایع‌تر است 
همچنین نشریات، مقآلات برخط و تار نوشتهای متعددی نیز در این زمینه وجود دارد. نشریه مدیریت بها (آی  اس  اس ان 1092 - 8057 ) و تارنمای موسسه حسابداری مدیریت (آی ام ای) منابعی هستند که نشریات فصلنامه .حسابداری مدیریت و مالیه راهبردی را شامل میشوند در واقع، وجود حسابداری مدیریت در یک سازمان الزامی است

 
وظایف / خدمات ارائه شده توسط حسابداری مدیریت‌‍
فهرست زیر وظایف/خدمات اصلی انجام شده توسط حسابداران مدیریت هستند. درجه پیچیدگی مرتبط با این فعالیتها بسته به سطح تجربه و توانایی هر فردی متفاوت است.
 •           تجزیه و تحلیل نرخ و حجم
 •           تدوین و توسعه سنجه‌‍
 •           های کسب و کا ر
 •           مدل سازی قیمت
 •           سودآوری محصول
 •           گزارشگری بخشی جغرافیایی در مقابل صنعت یا مشتری
 •           ارزیابی متوازن مدیریت فروش
 •           تجزیه و تحلیل بها
 •           تجزیه و تحلیل هزینه - فایده
 •           تجزیه و تحلیل هزینه - حجم - فایده
 •           تجزیه و تحلیل بهای چرخه عمر
 •           تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری
 •           شفافیت بهای فن آوری اطلاعات
 •           بودجه بندی سرمایه ای
 •           تجزیه و تحلیل خرید در مقابل اجاره
 •           برنامه ریزی راهبردی
 •           مشاوره مدیریت راهبردی
 •           ارائه و ارتباطات مالی داخلی
 •           پیش بینی فروش
 •           پیش بینی مالی
 •           بودجه بندی سالانه
 •           تسهیم هزینه
 مدارک مرتبط  مدارک و گواهی  نامه  های حرفه  ای مرتبط مختلفی در این زمینه وجود دارد شامل:
-          مدارک حسابداری مدیریت
 •         CIMA‌ 
 •         ICMA‌
 •         ICAI‌
 •         CMA
-          سایر مدارک حرفه ای حسابداری‌ 
 •          موسسه حسابداری و مالیه عمومی خبره، CIPFA‌ 
 •         حسابدار خبره رسمی ( ACCA )‌ 
 •         حسابدار رسمی ( CA )‌ 
 •         حسابدار عمومی خبره ( CPA )‌ 
 •           موسسه حسابداران عمومی خبره آمریکا
 •         حسابدار خبره تجربی ( CPA‌ استرالیا )‌ 
 •          حسابدار مدیریت رسمی جهانی
 منابع‌  
 •           Clinton, B.D.; Van der Merwe, Anton (2006). "Management Accounting - Approaches,‌ Techniques, and Management Processess". Cost Management (New York: Thomas Reuters RIA‌ Group) (May/Jun).
 •           Accounting Education Change Commission (1993). "Positions and Issues". Issues Statement‌ Number 4: Improving the Early Employment Experience of Accountants. Sarasota, FL: American‌ Accounting Association. Retrieved 2 November 2011.‌ 
 •           Kilger, Wolfgang (2002). Flexible Plankostenrechnung und Deckungsbeitragsrechnung.‌ Updated by Kurt Vikas and Jochen Pampel (12th ed.). Wiesbaden,Germany: Gabler GmbH.‌ 
 •           "Cost Management". Thomson Reuters. 2011. Retrieved November 12, 2011.‌ 
 •           Clinton, B.D.; Matuszewski, L.; Tidrick, D. (2011). "Escaping Professional‌ Dominance?". Cost Management (New York: Thomas Reuters RIA Group) (Sep/Oct)
 •           International Good Practice Guidance: Evaluating and Improving Costing in Organizations.‌ New York: International Federation of Accountants. July 2009. p. 24. Retrieved 10 November‌ 2011.‌ 
 •           Sharman, Paul A. (2003). "Bring On German Cost Accounting". Strategic‌ Finance (December): 2–9.‌ 
 •           * "Taking Control of IT Costs". Nokes, Sebastian. London (Financial Times / Prentice Hall):‌ March 20, 2000. ISBN 978-0-273-64943-4‌ 
 •           Friedl, Gunther; Hans-Ulrich Kupper and Burkhard Pedell (2005). "Relevance Added:‌ Combining ABC with German Cost Accounting". Strategic Finance (June): 56–61.
 اتصالهای مفید‌  
‌