همایش ها

شهريور 1388
گروه تخصصي برنامه ريزي منابع سازمان «ERP» انجمن انفورماتيك ايران با همكاري سازمان مديريت صنعتي، نشست هايي را در طول هر ماه برگزار مي كند و تجربيات يكي از شركت هايي را كه در خصوص مشاوره و نظارت، توليد (محصولات ايراني) و يا پياده سازي راه حل هاي برنامه ريزي منابع سازمان فعاليت مينمايند را معرفي مي كند.