مصاحبه ها


تیر و مرداد 86
به عنوان اولین سوال چطور شد که شما به فکر عرضه محصولات ERP داخلی در کشور افتادید؟
الان بحث ERP در صنایع ما چیزی فراتر از یک مزیت یا یک امکان است و تبدیل به یک ضرورت شده است و می تواند قسمتی از مشکلات صنایع ما را حل کند. به نظر من، ERP های خارجی نمی توانند درمانی برای صنایع ایران باشند زیرا آنها برای درمان دردهایی ساخته شده اند که در ایران موضوعیت ندارد و صنایع ایران هم دردها و مشکلاتی دارد که درحوزه ی مطالعه ی آنها قرار نمی گیرد. شاید به همین دلیل است که بکارگیری ERPهای خارجی توجیه اقتصادی ندارد زیرا حجم زیادی از مبالغی که آنها دریافت می کنند برای انجام خدماتی است که برای ما در ایران ارزش افزوده ایجاد نمی کنند.