سیستم تحلیل اطلاعات

سیستم تحلیل اطلاعات

 
سیستم تحلیل اطلاعات یک ابزار تحلیل چند بعدی است که برای مدیران ارشد پیاده سازی شده است تا بتوانند با استفاده از انواع نمودارهای تحلیلی و جداول دسته بندی شده به اطلاعات تصمیم ساز دست یابند.
امکانات سیستم به شرح زیر است:
·         امکان اخذ انواع گزارش های تحلیلی از قبیل:
.        تحلیلی حجم فروش ریالی و مقداری به تفکیک فوق به تفکیک سایز، درجه، طرح، رنگ، گروه مشتریان، نمایندگان، استان و . .
.        تحلیلی وضعیت موجودی به تفکیک سایز، درجه، طرح و رنگ و واحدهای شمارش مثل متر مربع و کارتن و انواع پالت
.        تحلیلی آمار تولید به تفکیک سایز، درجه، طرح و رنگ
.        گزارش تحلیلی وضعیت مصرف
.        گزارش تحلیلی ضایعات
.        گزارش تحلیلی وصولی ها و پرداختی ها
·         امکان اخذ گزارش به صورت ترکیبی و مقایسه ای
·         امکان اخذ گزارش به تفکیک دوره های مختلف
·         امکان اخذ گزارش به صورت از کل به جزء
·         امکان استفاده از انواع نمودارهای گرافیکی
·         امکان نگهداری انواع قالب های گزارشی برای استفاده های بعدی
·         امکان فیلتر گذاری روی خروجی گزارش ها
·         امکان رنگ بندی و نمایه گذاری خروجی هر گزارش بر اساس تعاریف مختلف
·         امکان اخذ گزارش به تفکیک دوره های مختلف
·         امکان ثبت گزارش با نام دلخواه و استفاده در مواقع نیاز
·         امکان ساخت گزارش جدید
·         امکان ساخت گزارش جدید با استفاده از گزارشات موجود
·         امکان ساخت داشبورد برای مدیران به تفکیک
·         امکان طراحی داشبورد با گزارشات دلخواه