سیستم تقسیط نمایندگان

راهکار صنایع > صنایع کاشی و سرامیک > BestPractices > سیستم تقسیط نمایندگان

یکی از مسائل حائز اهمیت در شرکت‌ها، خصوصا شرکت‌هایی با تراکش‌های مالی بالا، بهبود جریان نقدی شرکت می‌باشد. در شرکت‌هایی که معمولا مبلغ فاکتور بالا می‌باشد، دریافت چک مدت‌دار از مشتریان/نمایندگان به جای پرداخت نقدی امری مرسوم می‌باشد. تاریخ سر رسید چک‌ها و تاریخ وصول آن تاثیر بسزایی در بهبود جریان نقدی شرکت دارد. بنابراین وجود سیستمی که تاریخ پرداخت هر یک از چک‌ها و مبلغ آن را تعیین کند، برای مشتریان بدحساب جریمه تعیین می‌کند و مشتریان خوش حساب را پاداشدهد، به شرکت‌ها کمک قابل توجهی خواهد کرد...

دریافت فایل اطلاعات بیشتر(ویژه کاربران )