سیستم تحلیل اطلاعات یک ابزار تحلیل چند بعدی است که برای مدیران ارشد پیاده سازی شده است تا بتوانند با استفاده از انواع نمودارهای تحلیلی و جداول دسته بندی شده به اطلاعات تصمیم ساز دست یابند.

امکانات سیستم به شرح زیر است:

·         امکان اخذ انواع گزارش ای تحلیلی از قبیل:

o       تحلیلی حجم فروش ریالی و مقداری به تفکیک فوق به تفکیک سایز، درجه، طرح، رنگ، گروه مشتریان، نمایندگان، استان و . .

o       تحلیلی وضعیت موجودی به تفکیک سایز، درجه، طرح و رنگ و واحدهای شمارش مثل متر مربع و کارتن و انواع پالت

o       تحلیلی آمار تولید به تفکیک سایز، درجه، طرح و رنگ

o       گزارش تحلیلی وضعیت مصرف

o       گزارش تحلیلی ضایعات

o       گزارش تحلیلی وصولی ها و پرداختی ها

·         امکان اخذ گزارش به صورت ترکیبی و مقایسه ای

·         امکان اخذ گزارش به تفکیک دوره های مختلف

·         امکان اخذ گزارش به صورت از کل به جزء بر اساس دوره ها، گروه مشتریان، گروه محصولات به صورت چند جهته

·         امکان استفاده از انواع نمودارهای گرافیکی

·         امکان نگهداری انواع قالب های گزارشی برای استفاده های بعدی

·         امکان فیلتر گذاری روی خروجی گزارش ها

·         امکان رنگ بندی و نمایه گذاری خروجی هر گزارش بر اساس تعاریف مختلف