صفحه نخست  مرکز آموزش های سند پرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می کند:
مرکز آموزش های سند پرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می کند:

مرکز آموزش های سند پرداز با همکاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران برگزار می کند:

1392/03/20
دوره نظری –کاربردی برآورد ومحاسبه  بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت آنالیز حساسیت وتحلیل سودآوری با رویکردsap