زمینه فعالیت:

ایلیاسا

گروه:گروه سازیبا
زمینه فعالیت:صنایع لبنی و غذایی
راهکار صنایع: صنایع لبنی و غذایی
وب سایت شرکت: http://www.saziba.com