برنامه ریزی ماشین آلات

سیستم برنامهریزی ماشینآلات

*      تعریف کارخانجات  ، کارگاه ها ، خطوط تولید ، پیمانکاران
*      تعریف انواع تقویم کاری
*      تعریف ایام کاری و شیفت  کارگاهها ، ماشین آلات
*   امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته ازفرآيندها و فرمولاسيون توليد هر محصول، واولويت بندی سفارشات با توجه به ظرفيت‌ها و نيز محدوديت‌هاي ماشين آلات و تجهيزات جانبي آنها
*   امكان صدور برنامه‌هاي روزانه ، شامل دستور كار توليد براي هر ايستگاه‌كاري با توجه به برنامه‌ي توليد ، وضعيت توليد محموله‌هاي قبلي و رخدادهاي پيش‌بيني نشده ، برنامه‌هاي بازكاري و توليد آزمايشي
*      تعیین گلوگاه های تولید
*      ارتباط با سیستم مهندسی محصول جهت دریافت اطلاعات شناسنامه محصول
*      امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل
*      ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel  و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
*      گزارش عملکرد هریک از مراحل تولید
*      گزارش تجمعی برنامه هفتگی