حسابداری فروش

سیستم حسابداری فروش

*      صدور خودکار سند حسابداری فروش در سیستم حسابداری بر اساس الگوی قابل تعریف
*      پوشش کامل مالیات بر ارزش افزوده
*      گزارش مانده حساب مشتریان
*      گزارش مانده اعتبار مشتریان