دریافت و پرداخت

o       سیستم دریافت و پرداخت
o      معرفی
کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و استفاده بهینه از نقدینگی برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد از مهمترین وظایف نرم افزار دریافت و پرداخت است.
نرم افزار  دریافت و پرداخت بعنوان بخشی از سیستم جامع سند پرداز وظیفه ثبت کلیه عملیات مربوط به انواع دریافتها و پرداختها، ثبت اسناد حسابداری مربوطه به صورت خودکار و تهیه گزارشهای مورد نیاز در حوزه مربوطه را به عهده دارد.
o      امکانات و ویژگیها
·         کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد و استفاده بهینه از نقدینگی برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد از مهمترین وظایف نرم افزار دریافت و پرداخت است.
·         نرم افزار  دریافت و پرداخت بعنوان بخشی از سیستم جامع سند پرداز وظیفه ثبت کلیه عملیات مربوط به انواع دریافتها و پرداختها، ثبت اسناد حسابداری مربوطه به صورت خودکار و تهیه گزارشهای مورد نیاز در حوزه مربوطه را به عهده دارد.
·         امکانات و ویژگیهای اصلی سیستم
·         امکان پیگیری دریافتها و پرداختها برای یک سیستم خاص (مثلاً خرید یا فروش) یا معین و تفصیل خاص
·         امکان صدور خودکار هرنوع دریافت یا پرداخت وجوه نقد و سند (تضامنی، سفته و ...) و ارسال آن به سیستم مالی
·         امکان تغییر وضعیتهای متفاوت چکهای دریافتی و پرداختی حتی بصورت گروهی
·         تعریف تنخواه داران ، صندوق ها
·         تعیین نرخ تسعیر ارز
·         امکان تعریف دسته چک و همچنین امکان ابطال شماره چک خاص
·         امکان تعریف منابع و مصارف مختلف و تعریف ارتباط آنها با معین و تعریف تفصیل تا سه سطح
·         امکان ارتباط دریافتها با فاکتورهای فروش و یا پیش فاکتور فروش
·         امکان ارتباط پرداختها با فاکتور خرید و پیش فاکتور خرید
·         محدود کردن تعداد منابع یا مصارف به یک تفصیل خاص یا یک طبقه تفصیل خاص
·         ارتباط مستقل تفصیلها با منابع و مصارف( یعنی تفصیل روی فرم هیچ ارتباطی به تفصیل دار بودن معین منبع یا مصرف ندارد)
·         امکان صدور چکهای مختلف از بانکهای مختلف (چاپ روی چک)
·         امکان ثبت مشابه هر نوع دریافت یا پرداخت 
·         امکان اعمال سطوح دسترسی مختلف کاربران به دریافتها و پرداختها
·         امکان صدور دریافت و پرداخت بانک (فرمهای چاپی سفارشی)
·         امکان دریافت و پرداخت ارزی و معرفی ارزهای مختلف و امکان به روز نمودن نرخ ارزها
·         امکان تعریف اختصاصی هر آرتیکل معادل در سند حسابداری به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم
·         امکان دستور پرداخت چک و فرم رسید دریافت چک(گروهی و فردی)
·         صدور سند دریافتها و پرداختها از یک نوع وسیله در یک سند در یک روز به طور پیش فرض
·         امکان صدور یک سند دریافت و پرداخت در یک شماره سند موقت خاص
·         امکان ردگیری دریافت و پرداخت به اسناد صادره در سیستمهای فروش، خرید و مالی
·         امکان تعریف سریال چاپی در هر یک از مراحل فرایند دریافت و پرداخت
·         امکان تعریف انواع بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری
·         امکان استفاده از هشدار چکهای دریافتنی و پرداختنی روز بصورت دوره های ساعتی، روزانه و غیره
·         امکان استفاده همزمان از چند فرم روی یک کامپیوتر (قابلیت MDI)
·         صدور صورت مغایرت بانکی به صورت دستی و خودکار با امکان انتقال اطلاعات دریافتی از بانک به سیستم
·         امکان تعریف نرخ ارز بصورت روزانه
·         امکان استفاده از چندین ارز و صدور سند تسعیر ارز به روشهای مختلف
·         امکان اختصاص فیلدهای اطلاعات تکمیلی به تفصیلها (50 فیلد) توسط کاربران مجاز
·         امکان راس گیری اسناد دریافتنی و پرداختنی در هرلحظه.
·         امکان ثبت كليه پرداختهاي موسسه به اشخاص و يا بابت هزينه ها همراه با مراکز هزینه و پروژه.
·         امکان ثبت کلیه پرداختها در قبض پرداخت به صورت نقدي ، خرج چك مشتريان ، حواله و چك موسسه همراه با مشخص نمودن مرکز هزینه و پروژه.
·         امکان جستجوی ویژه در فهرست قبض های دریافت و پرداخت و ملاحظه همزمان سند مربوطه.
·         امکان خروجی کلیه عملکردهای مربوط به دریافت و پرداخت موسسه نرم افزار صفحه گسترده Excel .
·         امکان استفاده از تفصیلی های متغیر (شناور) در عملیات نقدینگی موسسه.
·         صدور خودکار انواع سند حسابداری
o      گزارشات سیستم
·         امکان تولید گزارشات متنوع با امکان اعمال فیلتر بر روی نوع دریافت و پرداخت، تاریخ، مقدار ریالی و...
·         گزارشات نقدینگی صندوق و بانکها
·         گزارش کلیه دریافت و پرداختهای نقد با امکان تعیین شرایط دلخواه
·         تهیه گزارش کلیه دریافت و پرداختهایی که از طریق بانک انجام شده است با امکان تعیین شرایط دلخواه
·         امکان چاپ كليه قبض هاي دريافت و پرداخت جهت بايگاني و ارائه به اشخاص طرف حساب.
·         امکان تهيه گزارش در هر لحظه از موجودی صندوق و بانک.
·         امکان تهیه و ملاحظه ریز گردش صندوق در هر لحظه و بین تاریخهای مشخص.
·         تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی