حسابداری انبار

o       حسابداری انبار
o        معرفی
 
نرم افزار حسابداری انبار بعنوان مکمل عملیات تعدادی انبار، وظیفه انجام محاسبات ریالی و ثبت این عملیات بصورت خودکار را در نرم افزار حسابداری و نیز ارائه گزارشات مورد نیاز جهت تطبیق گردش ریالی کالا با اسناد حسابداری صادر شده جهت تهیه صورتهای مالی بعهده دارد.
o        امکانات و ویژگیها
·         امکان نرخگذاری رسیدها و تحویل ها به صورت دستی، مبنائی (بر اساس رسید / تحویل دیگر) یا استاندارد یا محاسباتی
·         انجام محاسبات انبار به روشهای میانگین و FIFO
·         صدور تمامی اسناد انبار به صورت خودکار
·         امکان تعدیل نرخ رسید های خرید به طور مکرر
·         شناسائی و محاسبه خودکار تعدیلات ریالی مصرف
·         ارزیابی براوردی وتعدیلات مربوطه و صدور اسناد تعدیل به صورت خودکار
·         کاردکس حسابداری انبارها
·         حذف محاسبات انبار به صورت تاریخی و مرحله ای
·         امکان بازیابی نرخهای اضافات و کسورات از مبناها
·         تعریف شرح آرتیکلهای مختلف به سلیقه کاربر توسط مدیر سیستم
o        گزارشات سیستم
·         گزارشات مرور موجودی و کاردکس مقداری و ریالی کالا
·         انواع گزارشات مقداری و ریالی و کنترلی
·         گزارش کامل مشخصات کالا
·         گزارش رسید و تحویلهای فاقد نرخ
·         گزارش ماتریسی گردش انبار
·         گزارش جامع رسید و تحویلها
·         کاردکس حسابداری انبار
·         انواع گزارشات مقداری و ریالی گردش کالا و آنالیز گردش کالا در سطح انبار و موسسه
·         تهیه انواع گزارشات متنی ، گرافیکی ، سفارشی