بودجه عملیاتی و برآورد بهای تمام شده و آنالیز حساسیت

سیستم براورد بهای تمام شده و آنالیز حساسیت

مدیران تمایل دارند ضمن براورد بهای تمام شده محصولات قبل از تولید، تاثیر متغیرهای مختلف بر را تجزیه و تحلیل نمایند، متغیرهایی از قبیل هزینه های پیش تولید، هزینه های تامین و تدارک مواد، هزینه های تبدیل و ساخت و هزینه توزیع و فروش که هر یک از این موارد به نوبه خود تحت تاثیر متغیرهای دیگری از قبیل نرخ ارز، روش های حمل کالا، قیمت حامل های انرژی، روش های تولید محصول، انواع فرمولاسیون، حقوق و عوارض دولتی و متغیرهای متعدد دیگری قرار دارند.
*      بهای تمام شده مواد
o       قیمت مواد
§         قیمت انبار
§         آخرین خرید
§         میانگین خرید
§         بیشترین خرید
§         میانگین نرخ مصرف
§         قیمت روز بازار (ریالی/ ارزی)
§         . . .
o       هزینه روشهای مختلف حمل
§         زمینی
§         هوایی
§         دریایی
§         ریلی
§         . . .
o       هزینه حقوق و عوارض گمرکی
o       تغییرات نرخ و نوع ارز
 
*      فرمولاسیون: تاثیر تغییر فرمولاسیون بر بهای تمام شده
*      روش ساخت: تاثیر روشهای مختلف ساخت بر بهای تمام شده شامل:
o       استفاده از ماشینهای مختلف
o       برونپساری بخشی از تولید
o       . . .
*      عناصر هزینهای: تاثیر تغییرات در عناصر هزینه بر بهای تمام شده از قبیل:
o       افزایش حاملهای انرژی
o       تعدیلات در حقوق کارکنان
o       تعدیلات در هزینههای نگهداری و تعمیرات
o       بازنگری در روشهای استهلاک داراییها
*      هزینه های نگهداری و توزیع و فروش
هزینه های نگهداری و توزیع و فروش معمولا و طبق استاندارد جزو بهای تمام شده محصول منظور نمی شود ولی مدیران به دنبال محاسبه سود آوری محصول هستند و لذا می خواهند اثر کل هزینه ها را در سود آوری محصول منظور نمایند مواردی از قبیل:
o       هزینههای نگهداری محصول و سردخانه
o       هزینههای حمل تا نزد مشتری
o       تعرفه های گمرکی کشور مقصد
o       هزینه آگهی خاص جهت یک محصول