صفحه نخست  برنامه ریزی منابع سازمان   حوزه برنامه ریزی و کنترل تولید

حوزه برنامه ریزی و کنترل تولید

فرایندها و سیستم ها در حوزه زنجیره تولید شامل موارد زیر است:
  • مهندسی محصول
  • تغذیه خطوط
  • برنامه ریزی مواد
  • برنامه ریزی تولید
  • کنترل تولید
  • ظرفیت سنجی و برنامه ریزی ماشین آلات
  • کنترل کیفیت
 
در ادامه به توضیح هر یک از سیستم ها، جریان های اصلی و خروجی های مورد انتظار پرداخته می شود. لازم به ذکر است در این مستند مفاهیم کلی و اصلی در هر حوزه بررسی می شود. بدیهی است با توجه به احتیاجات خاص هر صنعت و هر شرکت امکان بررسی جزییات در این مستند فراهم نیست. همچنین فرایندهای ارایه شده، فرایندهای به روش در سازمان های اجرا شده است که قابل تعمیم در سایر سازمان ها است. طبیعی است هر سازمانی ممکن است نیازهای اختصاصی در فرایندهای ارایه شده و یا فرایندهای اختصاصی داشته باشد