برنامه ریزی ماشین آلات

تعریف

سیستم برنامه ریزی ماشین آلات بمنظور برنامه ریزی و ظرفیت سنجی ماشین آلات و ارایه دستور تولید به هر منبع و دستگاه طراحی شده است. بمنظور راه اندازی سیستم برنامه ریزی ماشین آلات نیاز به اطلاعات زمانسنجی عملیات های تولیدی که اطلاعات آنها در مهندسی محصول و در تب BOR ثبت می شود است. همچنین اطلاعات تقویم کاری و ظرفیت در دسترس تولید و تعداد تجهیز موجود برای هر منبع که از طریق ارتباط با سیستم دارایی امکان پذیر است مورد نیاز است.

ویژگی ها

    تعریف انواع تقویم کاری
    تعریف ایام کاری و شیفت کارگاهها ، ماشین آلات
    تعیین گلوگاه های تولید با توجه به اطلاعات مهندسی ثبت شده
    تعیین ماشین آلات تولیدی در هر برنامه تولید به تفکیک عملیات های تولید
    تعیین ظرفیت تولیدی ماشین آلات در هر برنامه تولید
    تعيين اضافه ظرفيت مراكز توليد و يا كمبود ظرفيت آنان به تفكيك دوره هاي زماني انتخابي در هر برنامه تولید
    امکان برنامه‌ريزي دوره‌اي توليد با استفاده از اطلاعات برگرفته از فرآيندها و فرمولاسيون توليد هر محصول، ظرفيت‌ها و نيز محدوديت‌هاي ماشين آلات و رزرو تولیدات قبلی
    پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري با توجه به وضعيت توليد، حجم سفارشات موجود و ظرفیت ماشین آلات

خروجی ها

 گزارش تجمعی برنامه دوره ای ماشین آلات
گزارش ظرفیت دردسترس، مورد نیاز و مانده ماشین آلات در هر دوره به تفکیک خطوط تولیدی