برنامه ریزی تولید

تعریف
در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب حرکت و موتور محرکه سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف از جمله فروش و تولید، تأمین موارد مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.
برنامه ریزی تولید محصول در هر سازمانی می تواند به طرق مختلف انجام شود. برنامه ریزی می تواند بر مبنای سفارش فروش، بر مبنای موجودی انبار، بر مبنای کانبان باشد. همچنین روش برنامه ریزی نیمه ساخته ها که به صورت وابسته به محصول برنامه ریزی می شوند و یا مستقلا برنامه ریزی می شوند نیز از وظایف مهم دیگر واحد برنامه ریزی است.
 
جریان اصلی

1.png

 منوی برنامه ریزی تولید عملیاتی:

در منوی برنامه ریزی تولید عملیاتی که واقع وجه تمایز برنامه ریزی هر سازمان و هر صنعت در این منو است و قابلیت تنظیم و انعظاف پذیری بالایی دارد اطلاعات سفارش تولید، اطلاعات مهندسی محصول، اطلاعات انباری شامل موجودی مواد، نیمه ساخته، محصولات، اطلاعات ظرفیت منابع، وضعیت دستور تولیدات قبلی و رزرو مواد و منابع و ... فراخوانی می شود. واحد برنامه ریزی با پردازش اطلاعات مورد نیاز به ایجاد برنامه برای محصولات در عملیات ها و خطوط مختلف اقدام می کند. (این فعالیت در صورت امکان و تهیه مدل قابلیت مکانیزه کردن دارد.)
در فرم برنامه ریزی فعالیت های زیر انجام می شود
 • تعیین روش ساخت تولید محصول (شامل عملیات ها، توالی عملیات ها، مراکز هزینه، فرمول مواد، فرمول منابع). لازم به ذکر است تمامی روش های مختلف تولید محصول در اطلاعات مهندسی توسط واحد مهندسی اورده شده است و برنامه ریزی فقط از بین روش های معتبر، با توجه به نیازهای برنامه ریزی روش مورد نظر را انتخاب می کند.
 • تعیین مقدار تولید در روزهای مختلف
 • تعیین تعداد منابع تولیدی مورد نیاز
 • آنالیز مواد مورد نیاز (با توجه به BOM ) و بررسی وضعیت موجودی مواد انبار پای کار و صدور درخواست مواد از انبار  (به صورت سیستمی و با توجه به نوع تغذیه خط مواد تعریف شده در اطلاعات پایه کالا)
 • برنامه ریزی نیمه ساخته ها با توجه به نوع آن (نوع برنامه ریزی تعریف شده در اطلاعات پایه کالا). پارامترهای تاثیر گذار در برنامه ریزی نیمه ساخته ها، مقدار نیاز آنها در برنامه تولید، موجودی انبارها و لات سایز تولیدی است.
همچنین خروجی های منوی برنامه ریزی که بصورت خودکار ثبت می شود به شرح زیر است:
 • صدور برنامه عملیاتی تولید به تفکیک روز، محصول، مرکز هزینه و عملیات تولیدی
 • صدور درخواست مواد از انبار
 • صدور دستور کنترل کیفی حین تولید
 • صدور دستور کار منابع

ویژگی ها

 • تهیه برنامه تولید بر اساس سفارشات فروش در شرکت های تولید بر اساس سفارش
 • تهیه برنامه تولید بر اساس نیازسنجی ماهیانه و پارامترهای موجودی در برنامه ریزی بر مبنای موجودی
 • برنامه ریزی تولید نیمه ساخته ها
 • صدور دستور تولید برای هر مرکز هزینه و هر عملیات تولیدی
 • صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس BOM دقیق محصول و همچنین LotSize مواد اولیه
 • امکان برنامه ریزی خدمات پیمانکاری در جریان تولید محصول
 • امکان برنامه ریزی مواد در حین برنامه ریزی تولید و صدور درخواست خرید بر اساس موجودی انبارها، رزرو و موجودی در راه
 • صدور دستور کار کنترل های کیفی حین تولید محصول در هر عملیات تولیدی
 • امکان برنامه ریزی تولید بر اساس دوره های مختلف زمانی (روزانه، هفتگی، ماهانه و ...)
 • امکان صدور برنامه تولید بر اساس کانبان ( MRP مشتری ) .
 • ارتباط با سیستم مهندسی محصول جهت دریافت اطلاعات شناسنامه محصول
 • ارتباط با سیستم فروش (دریافت سفارش ، تاریخ تحویل ، بودجه یا چشم انداز فروش ، MRP)
 • ارتباط با سیستم انبار (موجودی ، زمان تامین ، نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر سفارش و ...)

خروجی ها

 • گزارش مقایسه برنامه با فروش و سفارش مشتری .
 • گزارش چشم انداز بلند مدت تولید .
 • گزارش تجمعی برنامه هفتگی
 • گزارش برنامه های محقق شده
 • گزارش پیگیری برنامه های در جریان تولید