کنترل تولید

سیستم کنترل تولید

*   پیگیری دقیق فرایند از مرحله ثبت سفارش تا تحویل به مشتری و پاسخ به اين پرسش كه چه محصولي، از چه سفارشي، در چه زماني، با استفاده از چه دستگاهي، توسط چه ابزاري و از چه موادي تهيه مي‌شود
*      ايجاد یک پايگاه اطلاعاتي منسجم و یکپارچه از سابقه تولید شامل: عملكرد خطوط توليد، توقف ماشين‌آلات و دلايل آن و...
*      ايجاد سيستم شناسايي و رديابي محموله‌هاي توليد
*      صدور خودکار درخواست کالا از انبار بر اساس برنامه روزانه تولید بازای هر کارگاه
*      تعیین انحرافات تولید از برنامه ها
*      تعیین گلوگاه های تولید
*      ثبت ضایعات تولید
*      امكان ثبت اطلاعات مختلف عملكرد و نفر ساعت و ماشين ساعت مصرفی (واقعی) به تفكيك مراحل
*      امكان ثبت آمار توقفات دستور ساخت ها به تفكيك ماشين آلات و ذكر علت های توقف
*      امكان صدور رسيدهای توليد محصولات، نيمه ساخته ها و ضايعات به تفكيك مراحل ساخت محصول در انبارهای محصول و يا ضايعات
*      امكان ثبت اطلاعات تايم شيت پرسنل توليدی به تفكيك هر دستور ساخت
*      ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel  و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
*      گزارش مقایسه برنامه با تولید محصول .
*      گزارش عملکرد هریک از مراحل تولید
*      انواع گزارشات انبار مانند مرور موجودی، گردش انبارها و رسید و تحویلها
*      انواع گزارشات کنترلی و پیگیری مانند پیگیری درخواستهای خرید، صورت وضعیت درخواستها و...
*      گزارش پیگیری سفارشات مشتریان نسبت به حواله خروج
*      گزارش پیگیری سفارش مشتری تا رسید به انبار محصول بطور سرجمع
*      گزارش کنترلی درخواست خرید با ثبت سفارش
*      گزارش های رسيدهای توليد و راندمان خطوط
*      گزارش های توقفات
*      گزارش های مقايسه ای گردش توليد در محدوده های زمانی دلخواه