برنامه ریزی مواد


مواد مناسب، در مکان مناسب و در زمان مناسب            
 
ax.jpg
 
o        معرفی
نگهداري موجودي مواد يا كمبود آن در صنايع مختلف، هزينه‌هاي هنگفتي به شركت‌هايتوليدي به خصوص در صنايع توليد انبوه تحميل مي‌كند و مديران را به تفكر بيشتر درجهتيافتن راهكار بهينه‌اي براي مقابله با اين معضل واداشته است. اصلي ترين دستاورد يك سيستم برنامه‌ريزي احتياجات مواد (MRP)  برنامه‌ريزي توليد قطعات وتامين مواد بصورتي است كه خط توليد قادر به توليد مقادير مورد نياز در زمانمورد نياز باشد. زمانبنديمناسب براي خريد مواد موردنياز از يك طرف و صدور سفارشات بموقع براي توليد قطعات از طرف ديگر منجر به دسترسي قابل اطمينان به مواد مورد نياز در خط توليد و تحويل به موقعمحصولات بر اساس برنامه جامع توليد مي‌شود. در صورت پياده‌سازي موفق، سيستمبرنامه‌ريزي احتياجات موادمي‌تواند هزينه‌هاي كلي موجودي را بطور قابل توجهي كاهش دهد.
 
o        امکانات و ویژگیهای سیستم 
·         امکان تعریف و استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی مواد
·         ارتباط با سيستم مهندسی محصول و دريافت فرمول های ساخت
·         ارتباط با سيستم كنترل توليد و نمايش وضعيت توليد نسبت به برنامه
·         ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری
·         ارتباط با سیستم انبار (موجودی ، زمان تامین ، نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر سفارش و ...)
·         امکان صدور درخواست مواد از انبار براساس ساختار محصول
·         تهیه لیست سفارشات مواد
·         تعیین مقدار مصرف یک ماده در محصولات
·         تعیین مقدار مصرف یک ماده در برنامه تولید
·         تعیین مقدار نیاز برنامه تولید به خرید مواد به تفکیک قرارداد های فروش یا محصولات
·         امکان اولویت دهی به محصولات بمنظور اولویت در تخصیصمواد (بصورت خودکار و دستی )
·         امکان سفارش گذاری خرید براساس LotSize
·         امکان تعریف و برنامه ریزی تامین مواد براساس LeadTime های مختلف
·         تهیه انواع گزارشات مورد نیاز