برنامه ریزی مواد

تعریف
 
فرایند برنامه ریزی احتیاجات مواد/منابع بمنظور پیش بینی ظرفیت های مواد و منابع با توجه به پیش بینی های صورت
گرفته توسط واحد فروش/برنامه ریزی است. از این طریق می توان چشم انداز کلی ای نسبت به نیازسنجی مواد و موجودی انبارها و ظرفیت سنجی منابع تولیدی انجام داد. مراحل اصلی فرایند به شرح زیر است:
 • ثبت پیش بینی فروش که در آن اطلاعات کد محصول تولیدی، مقدار، دوره و اولویت ثبت می شود.
 • تبدیل پیش بینی فروش به برنامه اصلی تولید MPS))
  • تهیه MPS تولید با توجه به موجودی اول دوره و بچ سایز تولیدی توسط سیستم قابل ایجاد است.
 • برنامه ریزی مواد/منابع که در این فرم فعالیت های زیر انجام می شود:
  • برنامه ریزی ظرفیت سرانگشتی (RCCP) که به این ترتیب برنامه ریزی اولیه برای خطوط و ایستگاه های کاری انجام می شود.
  • نیازسنجی مواد که به بررسی وضعیت موجودی مواد در دوره های مختلف و نیاز آنها پرداخته می شود و کسر/ مازاد موجودی در هر دوره را نمایش می دهد.
  • ظرفیت سنجی ماشین آلات (CRP) که وضعیت ظرفیت تجهیزات در دوره های مختلف و ظرفیت مورد نیاز و مانده را در هر دوره نمایش می دهد.
  • برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) که خروجی آن صدور درخواست خرید است.
 
 • جریان اصلی


1.jpg


فرم برنامه ریزی مواد/منابع

 در این منو پیش بینی فروش وارد شده و با توجه به اطلاعات مهندسی مربوط به مواد و منابع، اطلاعات انباری مربوط به موجودی انبارها، اطلاعات خرید از جمله مقادیر درخواست شده و در راه مواد در پروسه خرید، اطلاعات تقویم کاری و ظرفیت های تولیدی، نیازسنجی مواد و منابع برای ماه های مختلف سال انجام می شود و از این طریق ابزاری برای تحلیل ایجاد می شود
  فعالیت هایی که در این فرم انجام می شود به شرح زیر است
 
 • نیازسنجی مواد اولیه:
بررسی وضعیت موجودی مواد مورد نیاز در انبار و در پروسه خرید و نمایش کسر موجودی مواد.
در صورتی که موجودی مواد در دوره های مختلف و همچنین سفارشات در راه و درخواست شده مواد کمتر از نیاز مواد در آن دوره باشد، سیستم کسر موجودی مواد را با رنگ قرمز نمایش می دهد. در صورت نیاز با توجه به اطلاعات زمان تدارک و لات سایز تامین مواد درخواست خرید خودکار ثبت می شود که این مواد شامل مواد اولیه ای که تامین داخل می شوند، مواد اولیه ای که شامل تامین خارج می شوند، است.
(درخواست شده - موجودی در راه - موجودی انبارها – رزرو + نیاز در دوره) = مقدار درخواست خرید
 
 • نیازسنجی تولید نیمه ساخته
با توجه به پیش بینی فروش محصولات نهایی در ماه های مختلف می توان به چشم اندازی برای تولید محصول و نیمه ساخته ها در ماه های مختلف رسید. این فرم می تواند مبنای برنامه ریزی تولید باشد (در زمانی که نوع برنامه ریزی محصول Make to stock است)
 
 • ظرفیت سنجی منابع تولیدی
بررسی ظرفیت منابع تولیدی با توجه به ظرفیت در دسترس منابع و اطلاعات فرمول های منابع در اطلاعات مهندسی است. ظرفیت دردسترس منابع از زمان مفید ارایه شده در تقویم کاری و تعداد دستگاه های مرتبط شده با کد منبع بدست خواهد آمد . به این ترتیب اگر از یک منبع پرس سه دستگاه در سطح کارخانه موجود باشد و زمان مفید روزانه 840 دقیقه براورد شده باشد، ظرفیت در دسترس منبع 2520 دقیقه در روز و 78120 دقیقه در ماه خواهد بود. حال اگر زمان تولید برای یک واحد از یک محصول در یک عملیات مشخص توسط یک منبع سه دقیقه در اطلاعات BOR ثبت شده باشد و پیش بینی فروش محصول در ماه اردیبهشت 20000 عدد باشد، زمان مورد نیاز برای تولید این محصول از منبع تعیین شده 60000 دقیقه در ماه اردیبهشت است. بنابراین ظرفیت مانده منبع 18120 دقیقه است که میتوان برای تولید محصولات دیگر تخصیص یابد.
با استفاده از این امکان می توان با تغییر زمان مفید روزانه و یا تغییر تعداد منابع به ظرفیت مناسب تولید رسید.
 
ویژگی ها
 • امکان تعریف و استفاده از دوره های زمانی متعدد برای برنامه ریزی مواد
 • امکان تعریف چشم انداز تولید محصولات در دوره های مختلف زمانی
 • تعیین کسری مواد با توجه به موجودی انبار، رزرو مواد، درخواست های خرید باز و موجودی در راه
 • ارتباط با سيستم تداركات و ثبت مكانيزه درخواست خريد برای اقلام كسری با توجه به زمانهای تحویل و LotSize  تامین
خروجی ها
 • لیست کسری مواد در برنامه
 • تهیه لیست سفارشات مواد
 • لیست مواد مورد نیاز برای تولید محصولات
 • لیست موجودی مواد در راه و درخواست شده
 • ظرفیت اشغال شده تجهیزات، ظرفیت اسمی تجهیزات، ظرفیت مانده تجهیزات در هر دوره به صورت کلی و به تفکیک سفارش، محصول