مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول

 

تصویری جامع از محصولات با استفاده از ساختار محصول

ax-(2).jpg

 
o    معرفی
 
اين سيستم جهت نگهداری اطلاعات استاندارد درخت محصول و فرآيندهای توليدی محصولات و محصولات میانی طراحی و پياده سازی شده است. در این سیستم کلیه اطلاعات مربوط به هر یک از عملیات تولیدی برای هر یک از محصولات که شامل لیست مواد مورد نیاز، لیست منابع مورد نیاز و طرح کیفیت می باشد، ثبت می گردد.  سيستم بهاي تمام شده از اطلاعات اين سيستم براي محاسبه بهاي تمام شده استاندارد استفاده و گزارش مربوطه را تهیه می نماید. همچنين سيستم كنترل توليد و سيستم برنامه ريزی مواد ، استاندارد مواد و پروسه محصولات را از اين سيستم بدست می آورند. علاوه بر این با استفاده از اطلاعات مربوط به طرح کیفیت، سیستم کنترل تولید به صورت خودکار اطلاعات مربوط به کنترل حین تولید را به سیستم کنترل کیفیت ارسال می کند.
 
o        امکانات و ویژگیهای سیستم
 

*      ثبت مشخصات فنی قطعات  محصول
*      ثبت جایگزینهای فنی قطعات
*      نگهداری نقشه های محصولات و قطعات
*      تعریف درخت محصول
*      تعریف ضریب مصرف برای مجموعه ها و قطعات
*      تعیین درصد ضایعات مواد و قطعات
*      ثبت تاریخچه تغییرات در درخت محصول
*      امکان  تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصولOPC        
*      نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول
*      امکان  استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات (OP)
*      امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها
*      تعیین زمان استاندارد انجام هر مرحله از ساخت
*      تعیین ماشین آلات مورد نیاز هر مرحله از ساخت
*      تعیین نیروی انسانی لازمه هر مرحله از ساخت
*      تعیین زمان کل ساخت یک محصول
*      تعریف و ثبت دستورالعمل هاي كيفي براي مراحل محصول با امکان ، صدور پیام هشدار
*      امكان پيمايش ساختار محصول بشكل سطوح درخت به همراه مراحل ساخت
*      ارسال نتايج كليه گزارشات به محيط Excel  و ساير محيط هاي استاندارد(Office، Acrobat Reader و ...).
*      کنترل loop های موجود
*      امکان برقرای ارتباط بین عملیات تولیدی  و  ایستگاههای کاری ( مراکز هزینه ) .
*      امکان استفاده از امکانات آرشیو مستندات در سیستم مهندسی محصول
*      امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر ( بصورت کلی یا جزئی )
*      گزارش شناسنامه محصول
*      نمایش گرافیکی درخت محصول
*      گزارش پارامترهای استاندارد کیفی یک محصول
*      گزارش زمان مورد نيازعمليات به تفكيك واحد محصول
*      گزارش مواد جایگزین
*      گزارش فرآیند تولید یک محصول
*      گزارش لیست یک مواد در محصولات مختلف
*      گزارش لیست عملیات