سیستم صادرات

سیستم صادرات

*      اطلاعات پایه ( مشتریان خارجی، مراحل فروش صادراتی ، ... )
*      پوشش کامل انواع ارز
*      صدورپروفورما اینویس (PI)
*      تبدیل پروفورما اینویس به پیش فاکتور ریالی (در صورت نیاز سیستم فروش ریالی)
*      صدور مجوز فروش متصل به پیش فاکتور ریالی یا دلاری
*      صدور حواله فروش متصل به مجوز فروش
*      صدور Commercial Invoice و Packing List متصل به حواله
*      صدور صورتحساب ریالی متصل به Commercial Invoice
*      امکان پیوست کردن مستندات به invoice
*      امکان پیوست کردن مستندات به Packing List
*      صدور سند حسابداری خودکار در سیستم حسابداری
*      گزارشات مورد نیاز