مدیریت ارتباط با مشتریان

سیستم بازاریابی و ارتباط با مشتریان (CRM)

*      ثبت اطلاعات کامل شرکتها و اشخاص
*      ثبت اطلاعات کامل افراد مرتبط با سازمان
*      شناسایی نقش افراد در شرکتها
*      امکان گروه بندی  سطحی اشخاص و شرکتها بصورت درختی توسط کاربر
*      تشکیل پرونده بازاریابی و فروش و ثبت کامل اطلاعات
o        شرکت مورد نظر
o        طرف های مورد مذاکره
o        کارشناس فروش و بازاریابی
o        تعیین درجه اهمیت
o        تعیین آخرین وضعیت
o        شرح نیاز مشتری
o        روان شناسی مشتری
o        طبقه بندی جغرافیایی مشتری
o        اطلاعات ریالی تبادل شده
o        صدور پیش فاکتور و پی گیری های فروش
o        ارسال پیش نویس قرارداد و پیگیری
*      ثبت رخدادها و وقایع یا اقدامات ( تاریخ، نوع ( مذاکره تلفنی ، ارسال ایمیل ، جلسه حضوری ،و ... ) شرح اقدام ، نتیجه، اقدام بعدی، و ... )
*      ثبت و گزارش زمان صرف شده برای یک پرونده
*      تشکیل کارتابل کاری پرسنل بصورت تقویم کاری
*      ثبت مستندات و مدارک ( بروشور، نامه، پیشنهاد، پیش نویس قرارداد و ... )
*      ایجاد آلارم برای کاربر در تاریخ و ساعت موعد مقرر
*      امکان تعریف انواع پرونده
*      امکان تعریف اطلاعات پایه خاص هر نوع پرونده
*      امکان مرور پرونده ها و طبقه بندی بر اساس وضعیت، درجه اهمیت، استان، شهر، منطقه، صنعت، کارشناس فروش، نماینده فروش و ..
*      امکان ارتباط با موتور ارسال SMS
*      امکان ارتباط با موتور ارسال ایمیل
*      تهیه سایر گزارش های مورد نیاز
*      تعیین سطوح دسترسی کاربران