سفارشات خارجی (L/C)

سیستم سفارشات خارجی

*      اطلاعات سفارش:
 •        شماره درخواست خرید و تاریخ آن/ شماره خرید ( کد خرید )/ شرکت فروشنده ( تامین کننده )/ کشور سازنده و مبداء حمل
 •        نحوه خرید اعتباری: دیداری/  یوزانس / نقدی ارزی / نقدی ریالی / مجانی
 •        اطلاعات پروفرما : شماره پروفرما / تاریخ پروفرما / مبلغ پروفرما / نوع ارز / اینکوترمز
 •     اطلاعات ثبت سفارش و بیمه : شماره ثبت سفارش و تاریخ آن (ریالی) / هزینه ثبت سفارش / شماره بیمه نامه / تعداد الحاقیه ها / هزینه حق بیمه (ریالی)
 •     اطلاعات گشایش اعتبار : شماره اعتبار /مبلغ کل اعتبار و نوع ارز/هزینه FOB/FCA / هزینه CFR/CPT / تاریخ گشایش اعتبار / تاریخ معامله اسناد / تاریخ سر رسید / مدت یوزانس / بانک گشایش کننده / بانک کارگزار / تاریخ انقضای اعتبار / هزینه های گشایش اعتبار / مبلغ ریالی و ارزی پیش پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی میان پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی سر رسید و تاریخ آن
 •     مشخصات بسته بندی کالا : وسیله حمل /وزن ناخالص /کل تعداد بسته ها/ تعداد کانتینر /  کامیون/ شماره بارنامه/ شماره Packing List/تاریخ Packing List
 •        مشخصات Invoice (فاکتور)
 •        شماره فاکتور/ تاریخ فاکتور/ مبلغ فاکتور و نوع ارز
 •   مشخصات حمل/ تعداد پارت های حمل/ شرکت حمل کننده/ وسیله حمل/ هزینه حمل بین المللی (هرکانتینر)/ هزینه حمل داخلی برگشت هر کانتینر/ هزینه دموراژ/ کل هزینه های حمل (شماره صورتحساب حمل و تاریخ آن )/
 •        مشخصات بازرسی/ شرکت بازرس/ هزینه بازرسی
 •     اطلاعات ضمانتنامه و معافیت/ هزینه اعمال معافیت/ مبلغ معافیت (ریال)/ شماره ضمانت نامه/ تاریخ ضمانتنامه/ سر رسید ضمانتنامه/ مبلغ ضمانتنامه/ بانک
 •     اطلاعات ترخیص/ تعرفه/ گمرک مقصد/ درصد حقوق ورودی/ مبلغ حقوق ورودی کل/ ترخیص کار/ کل هزینه های ترخیص و شماره صورتحساب ترخیص و تاریخ آن/ شماره مجوز/ شماره پروانه/ شماره کوتاژ/ شماره پته و شماره رسید انبار
*      محاسبات تمامی عملیات مربوط به هر سفارش بطور خودکار
*      صدور فرم ثبت سفارش بصورت خودکار
*      اختصاصی نمودن شرح آرتیکلهای سندهای خودکار به سلیقه کاربر و   توسط مدیر سیستم.
*      امکان گزارش گیری از کلیه مراحل فرایند از شروع فعالیت پروفرما و گشایش اعتبار تا مرحله ترخیص کالا بنا به درخواست کاربر
*      انواع گزارشات مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و اعتبار
*      تولید گزارشات پیگیری از تمام مراحل خرید خارجی با امکان اعمال فیلترهای مختلف بسته به نیاز کاربر