خرید خدمات کارمزدی

سیستم خرید خدمات کارمزدی

 
  •       بانک اطلاعات تامین کنندگان
  •       ارتباط منسجم پارت لیست ارسالی با ساختار مهندسی محصول/نیمه ساخته
  •       کنترل موجودی نزد انبار پیمانکاران
  •       کنترل هزینه های مربوط به ضایعات ناشی از عملکرد پیمانکار
  •       امکان ثبت صورتحساب کارمزدی
  •       ارتباط منسجم فرآیند خرید خدمات کارمزدی با سیستم بهای تمام شده و کنترل تولید