سیستم باسکول

سیستم باسکول

*      اتصال باسکول به سیستم اطلاعاتی
*      ثبت خودکار اطلاعات باسکول (وزن پر/ وزن خالی) در سیستم بدون دخالت کاربر
*      کنترل توزین به قرارداد و درخواست خرید از نظر کالا و مقدار و تاریخ