نرم افزار کنترل بچ

شناسایی بچ در انبار

*   شناسایی و ردگیری بج و اطلاعات مربوطه شامل سازنده، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و کنترل موجودی بر اساس تاریخ انقضا ، موجودی و کاردکس کالا بر اساس شماره بچ