انبارها و مدیریت موجودی

سیستم انبارها

*      بانک اطلاعاتی کالا
o       طبقه بندی کالا
o       گروه بندی کالا بصورت درختی
o       امکان کدگذاری و شناسایی خصوصیات کالا ( رنگ، ضخامت، سایز و ... )
o       تعریف خصوصیات برای کالا و خصوصیات خاص هر طبقه
o       امکان تعریف سیستم کدگذاری کالا و پیشنهاد کد توسط سیستم بر اساس خصوصیات کالا (کدگذاری هوشمند)
o    اطلاعات پایه کالا ( کد کالا، نام کالا، مشخصه فنی، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، دوره تدارک کالا و ... )
o    امکان تعریف واحد شمارش اول و دوم برای هر کالا و تعریف رابطه آن دو به صورت همبسته (نسبت ثابت) و غیر همبسته (نسبت متغیر)
o       امکان پیوست مستندات برای هر کالا ( عکس، نقشه فنی و ... )
o       محل استقرار کالا
o       امکان غیر فعال کردن کد کالا
o       امکان تبدیل کد کالا ( مورد استفاده در مواقع بازنگری و اصلاح کدینگ کالا )
*      فرایند شروع سیستم انبار
*      فرایند درخواست کالا از انبار
o       ثبت درخواست کالا با شناسایی درخواست کننده و مرکز هزینه ( واحد متقاضی )
o       تایید درخواست بر اساس سلسله مراتب سازمانی
o       تحویل کالا بر اساس درخواست
o       تبدیل درخواست کالا به درخواست خرید در صورت نیاز
o       گزارش درخواست های تحویل شده و گزارش درخواست های تحویل نشده
*      امکان صدور درخواست خرید برای کالاهای زیر نقطه سفارش
*      فرایند حواله و برگشت کالای امانی ما نزد دیگران و گزارش کالای امانی نزد دیگران
*      فرایند رسید و برگشت کالای امانی دیگران نزد ما و گزارش کالای امانی دیگران نزد ما
*      فرایند تغییر کد کالا
*   فرایند انبارگردانی ( تولید تگ انبارگردانی، ثبت شمارش اول و دوم و سوم کالا ، تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و تولید خودکار رسید مازاد و حواله کسر انبارگردانی )
*      رسید موقت کالا و تایید ( مرتبط با فرایند کنترل کیفیت )
*      فرایند مصرف قطعات یدکی و ملزومات مصرفی
*      فرایند تحویل کالاهای اموالی به بهره بردار
*      ثبت اطلاعات حمل در ورود و خروج کالا
*      فرایند بستن انبار و نقل به سال بعد
*      تهیه گزارشات موجودی و کاردکس کالا
*      تعیین کامل سطوح دسترسی کاربران ( دسترسی کاربر به انبار، طبقه کالا و عملیات مربوطه )