حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد

*      تعریف انواع پارامترهای محاسباتی حقوق     
*      انجام محاسبات حقوق و صدور فیش حقوق
*      پوشش انواع بیمه، مالیات و بیمه تکمیلی
*      تهیه لیست ها و دیسکتها / فایلهای  قانونی (بیمه و مالیات)
*      امکان محاسبات حقوق معوقه(pay back )
*      محاسبه و پرداخت عیدی بصورت علی الحساب و قطعی
*      محاسبه و پرداخت مساعده بصورت دوره ای و غیرمستمر
*      تهیه  لیست و دیسک پرداخت توسط انواع بانک ها (مساعده، حقوق، عیدی )
*      صدور خودکار سند هزینه حقوق، عیدی، مساعده با امکان برگشت زدن سند یا اصلاح و صدور سند مجدد
*      تعریف انواع مزایا و کسور مستمر و غیر مستمر (وامها، مساعده ها و ...)
*      امکان بازخرید خدمت و مرخصی پرسنل بصورت فردی و گروهی
*      ثبت کليه مراکز بيمه مرتبط با واحدهاي زيرمجموعه يک بنگاه اقتصادي
*      تنظيم جدول ضرايب مالياتي
*      ثبت کليه آيتم هاي کسورات قانوني ، توافقي يا قراردادي حقوق
*      ثبت کليه آيتم هاي اضافات قانوني، توافقي يا قراردادي حقوق
*      ملاحظه فهرست کامل مستندات حقوق و دستمزد
*      ثبت کارکرد ماهانه براي يک يا چند پرسنل
*      ثبت عمليات پرداخت وام هاي مختلف براي پرسنل
*      تنظيم وام هاي ابتداي دوره پرسنل
*      پرداخت مساعده و عمليات پرداخت حقوق بين ماه براي يک يا چند پرسنل
*      امکان اصلاح کارکرد در محاسبه عیدی
*      محاسبه و صدور سند پاداش براساس فرمولهای خاص منظوره هر سازمان
*      امکان تاثیر اقساط بانک مسکن پرسنل در محاسبات حقوق
*      امکان اختصاص معین و تفصیل (مرکز هزینه، پرسنل و غیره) به انواع مزایا و کسورات
*   امکان تعریف مزایا و کسورات بصورت دائمی (مثلاً بیمه تکمیلی)،   اقساطی، غیرمستمر، مبلغی و درصدی و مشمول بودن یا نبودن در بیمه و مالیات
*   ثبت انواع پارامترهای حکم حقوقی (حقوق  ثابت، حق اولاد، مسکن و خواروبار، فوق العاده پست، حق جذب و سایر مزایا) با امکان ویرایش عنوان پارامتر در فیش حقوقی و تنظیمات مربوط به نحوه تاثیر آنها در محاسبات مختلف سیستم حقوق (بیمه، مالیات، حقوق ثابت، عیدی، بازخرید، پادش)  و مشخص نمودن نحوه محاسبه آنها به نسبت کارکرد، ثابت و سایر تنظیمات مربوطه.
*      امکان تعریف معینها و تفصیلها جهت هر یک عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد
*      امکان تعریف آرتیکل سند حقوق برای هر یک از عوامل حقوق.
*      تهیه گزارشات
*      گزارش لیست پرداختیها به تفکیک بانک،مراکزهزینه
*      گزارش لیست کامل حقوق
*      گزارش اقساط مطالبات و دیون پرسنل
*      گزارش ماهانه وام کارکنان
*      گزارش مزایا و کسور غیر مستمر
*      لیست بیمه و مالیات
*      انواع گزارشات آماری، ریالی مرتبط با سیستم حقوق و دستمزد