سخن اول

دل نبشته ها > سخن اول
حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت یا حسابداری مدیریتی بر استفاده از اطلاعات حسابداری برای مدیران در سازمانها، جهت مهیا کردن آنها برای تصمیم سازی کسب و کار آگاهانه تاکید دارد که به آنها اجازه میدهد تا کارکردهای کنترل و مدیریت شان را بهتر تجهیز نمایند‌‍.
در مقابل اطلاعات حسابداری مالی، اطلاعات حسابداری مدیریتی این خصوصیات را دارند :
  •  در درجه اول نگاه رو به جلو دارند ، بجای تاریخی.
  •  برای پشتیبانی از تصمیم گیری به طور کلی مبتنی بر مدل با درجه ای از انتزاع هستند ، به جای مبتنی بودن بر مورد.
  •  برای استفاده در سازمان طراحی شده و درنظر گرفته شده اند ، بجای اینکه برای استفاده ذی نفعان، بستانکاران، و قانونگذار در نظر گرفته شده باشد
  •  معمولاً محرمانه بوده
  •  و توسط مدیران استفاده میشود تا گزارشگری عمومی
  •    با ارجاع به احتیاجات مدیران محاسبه میشود، و اغلب توسط سامانه های اطلاعات مدیریت استفاده میشود، نه با ارجاع به استانداردهای عمومی حسابداری مالی