حسابداری مدیریت

گروه حسابداری مدیریت

 یکی از دغدغه های مهم مدیران شرکت های تولیدی آگاهی از بهای تمام شده محصولات قبل از تولید است زیرا فقط بر این اساس می توانند در بازار پر رقابت امروز ادامه حیات دهند. شرکت های زیادی به دلیل عدم محاسبه صحیح بهای تمام شده محصولات خود ضرر و زیان هنگفتی را متحمل شده اند. اغلب، مدیران تمایل دارند تاثیر متغیرهای مختلف بر بهای تمام شده محصولات و سوداوری آن را تجزیه و تحلیل نمایند متغیرهایی از قبیل هزینه های پیش تولید، هزینه های تامین و تدارک مواد، هزینه های تبدیل و ساخت و هزینه توزیع و فروش که هر یک از این موارد به نوبه خود  تحت تاثیر متغیرهای دیگری از قبیل نرخ ارز،
ادامه مطلب

انالیز-حساسیت---Copy-(6).jpg